ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletวันอาสาฬหบูชา
bulletวันมาฆบูชา
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันวิสาขบูชา
bulletวันออกพรรษา
bulletวันอัฏฐมีบูชา
bulletวันโกน-วันพระ
dot
dot
dot
dot


สำนักงานเจ้าคณะอำเภอกาญจนบุรี(ธรรมยุต)


การจัดปฏิทินงานประจำปี2555

 การจัดปฏิทินงานประจำปี2555

 

  ๑.บัญชีรายรับ จ่ายประจำปีของวัด (เดือนมกราคม)

                การปฏิบัตงาน:        ให้วัดทำ ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งตำบล ชุด

ตำบลลงชื่อแล้วเก็บไว้ ชุด ส่งอำเภอ ชุด

อำเภอลงชื่อแล้วเก็บไว้ ชุด ส่งจังหวัด ชุด

            กรอบการทำงาน:     ให้วัดทำส่งตำบล  ภายในวันที่ ๑๕

ตำบลส่งอำเภอ  ภายในวันที่ ๒๐

อำเภอส่งจังหวัด  ภายในวันที่ ๒๕ มกราคมของทุกปี

 

      ๒.บัญชีพระสงฆ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรพระสังฆาธิการ

        ณ.โรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต  วัดพระศรีมหาธาตุ  (เดือนมีนาคม)

              การปฏิบัตงาน:      ให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกพระในปกครองและบัญชีรายขื่อ

                                                 ทำเป็น ๓ ชุด  เก็บไว้ ๑ ชุด  ส่งภาค ๒ ชุด

                                                 ภาคส่งโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต

                                                 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ ๑ ชุด

            กรอบการทำงาน:        ให้จังหวัดทำส่งภาค  ภายในวันที่  ๒๐ มกราคม

                                             ภาคส่งโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต

 วัดพระศรีมหาธาตุ ภายในวันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์

 

. บัญชีรายงานการศาสนศึกษา เพื่อขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม(มีนาคม)

การปฏิบัตงาน:         วัดทำ ชุด เก็บไว้ที่วัด ชุด                                                                                                                              ตำบลรวบรวมทุกวัดทำเป็น ชุดเก็บไว้๑ ชุดส่งอำเภอ ชุด

                                 อำเภอรวบรวมทุกตำบล ทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุดส่งจังหวัด ชุด

กรอบการทำงาน:         ให้วัดทำส่งตำบลภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม

                                      ตำบลส่งอำเภอภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม

                                      อำเภอส่งจังหวัดภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ของทุกปี

๔.บัญชีสำรวจสำนักศาสนศึกษาที่ควรได้รับการปรับปรุง (เดือนเมษายน)

       การปฏิบัติงาน:    ให้วัดทำ ๒ ชุด เก็บไว้ ๑ ชุด ส่งตำบล ชุด

                              ให้ตำบลรวบรวมทุกวัดทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งอำเภอ ชุด                                                                                                                              

                                 อำเภอรวบรวมทุกตำบล ทำเป็น ชุดเก็บไว้ ชุด ส่งจังหวัด ชุด

กรอบเวลางาน:    ให้วัดทำส่งตำบลภายในวันที่ ๑๐ เมษายน

                                ให้ตำบลส่งอำเภอภายในวันที่ ๑๕ ให้อำเภอ

                                        อำเภอส่งจังหวัดภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปี

๕. บัญชีพระสงฆ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์คณะธรรมยุต

    ณ สำนักฝึกอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์คณะธรรมยุต  วัดพระยายัง (เดือนมิถุนายน)

        การปฏิบัติงาน:      ให้จังหวัดพิจารณคัดเลือกพระในปกครองและบัญชีรายชื่อเป็น ๓ ชุด

                                       เก็บไว้ ๑ ชุด  ส่งภาค ๒ ชุด

                                      ภาคส่งสำนักฝึกอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์คณะธรรมยุต  วัดพระยายัง ๑ ชุด

         กรอบเวลางาน:      ให้จังหวัดทำส่งภาค  ภายในวันที่  ๑๐  พฤษภาคม

. บัญชีประวัติพระสังฆาธิการเพื่อขอตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม)                                               

การปฏิบัติงาน:       ให้ทำ ชุด เก็บไว้ที่วัด๑ ชุด ส่งตำบล ชุด

                                ตำบลลงชื่อแล้วเก็บไว้ ชุด ส่งอำเภอ ชุด

                                อำเภอลงชื่อแล้วเก็บไว้๑ ชุด ส่งจังหวัด ชุด

                   จังหวัดลงชื่อแล้วเก็บไว้ ชุด ส่งภาค ชุด

           กรอบเวลางาน:      ให้ผู้ขอส่งตำบลภายในวันที่ ๓๐ เมษายน

                                          ให้ตำบลส่งอำเภอในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม

      ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม

    จังหวัดส่งภาค ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม

      ภาคส่งเจ้าคณะใหญ่ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม

 

 

. บัญชีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษา(เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม)

          การปฏิบัติงาน:      ให้วัดทำ ชุด เก็บไว้ที่วัด ชุด ส่งตำบล ชุด

                                         ให้ตำบลลงชื่อแล้วเก็บไว้ ชุด ส่งอำเภอ ชุด

                                         ให้อำเภอลงชื่อแล้วเก็บไว้ ชุด ส่งจังหวัด ชุด

             กรอบเวลางาน:      ให้วัดส่งตำบลภายในวันแรม ๑๐ คํ่า เดือน ๘

                                            ตำบลส่งอำเภอภายในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน

                                            อำเภอส่งจังหวัดภายในวันขึ้น ค่ำ เดือน ของทุกปี

                                             เรียงตามลำดับพรรษายกเว้นเจ้าอาววาสให้เรียงชื่อไว้ก่อน

. บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์(เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม)

 การปฏิบัติงาน:  ให้ผู้ที่เป็นพระอุปัชฌาย์ทำ ชุด เก็บไว้ที่วัด๑ ชุด ส่งตำบล ชุด                                      

                             ให้ตำบลเก็บไว้ ชุด ส่งอำเภอ ชุด

                               ให้อำเภอลงชื่อแล้วเก็บไว้๑ ชุด ส่งจังหวัด ชุด และให้อำเภอทำบัญชียอดรวมของพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองของตนว่าแต่ละรูปบวชพระ  เท่าไร บวชเณรเท่าไร

                              ส่งไปจังหวัดพร้อมกับบัญชีสัทธิวิหาริก(ให้ใช้แบบกรมการศาสนา ..)

             กรอบเวลางาน:    ให้ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ ส่งตำบลภายในวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน

                                          ให้ตำบลส่งอำเภอภายในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน  

                                           ให้อำเภอส่งจังหวัดภายในวันขึ้น เดือน ของทุกปี

. บัญชีสถิติวัดและจำนวนพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด(เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม)

        การปฏิบัติงาน: ให้วัดทำ ชุด เก็บไว้๑ ชุด ส่งตำบล ชุด

                                        ตำบลรวบรวมทุกวัด ทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งอำเภอ ชุด

                                        อำเภอรวมทุกตำบล ทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งจังหวัด ชุด

              กรอบเวลางาน:  ให้วัดทำส่งตำบลภายในวันขึ้น ค่ำ เดือน

                                          ตำบลส่งอำเภอภายในวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน

                                          อำเภอส่งจังหวัดภายในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ของทุกปี

                                            จัดทำจำนวนพระภิกษุเก่า - ใหม่ รวม สามเณรเก่า - ใหม่

                                            รวม และรวมทั้งสิ้นพระภิกษุสามเณรบวชชั่วคราว

                                            และศิษย์วัดมีเท่าไร ส่งผ่านเจ้าคณะตามลำดับชั้น

๑๐. บัญชีสำรวจวัดที่มีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม)

            การปฏิบัติงาน:   ให้วัดทำ ชุด เก็บไว้ที่วัด ชุด ส่งตำบล ชุด

ให้ตำบลรวบรวมทุกวัด ทำเป็น ชุดเก็บไว้ ชุด ส่งอำเภอ ชุด                                  

ให้อำเภอรวบรวมทุกตำบล ทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุดส่งจังหวัด ชุด

           กรอบเวลางาน:      ให้วัดทำส่งตำบลภายในวันขึ้น ค่ำ

                                           ตำบลส่งอำเภอภายในวันขึ้น ๑๐ ค่ำ

                         อำเภอส่งจังหวัดภายในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ของทุกปี

๑๑. บัญชีสำรวจครูสอนพระปริยัติธรรม(เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม)          

              การปฏิบัติงาน:      ให้วัดทำ ชุด เก็บไว้ที่วัด ชุด ให้ตำบล๑ ชุด

                                       ให้ตำบลรวบรวมทุกวัด ทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งอำเภอ ชุด

                                 ให้อำเภอรวบรวมทุกตำบล ทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งจังหวัด ชุด

              กรอบเวลางาน:      ให้วัดทำส่งตำบลภายในวันขึ้น ค่ำ

                                           ตำบลส่งอำเภอภายในวันขึ้น ๑๐ ค่ำ

                  อำเภอส่งจังหวัดภายในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ของทุกปี

                  สำหรับครูสอนพระปริยัติธรรมใหม่ที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง

ถ้าต้องการใบตราตั้งครูสอนให้บ่งบอกในช่องหมายเหตุว่าขอรับการแต่งตั้งด้วย

๑๒. บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี (สมัยที่๑)   

            การปฏิบัติงาน        ให้วัดทำ ชุด เก็บไว้ที่วัด ชุดส่งตำบล ๑ ชุด

                                           ให้ตำบลรวบรวมทุกวัด ทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งอำเภอ ชุด                                                                      

                                            อำเภอรวบรวมทุกตำบลทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งจังหวัด ชุด

            กรอบเวลางาน      ให้วัดทำส่งตำบลภายในวันแรม ค่ำ

                          ตำบลส่งอำเภอภายในวันแรม ๑๐ ค่ำ

                                          อำเภอส่งจังหวัดภายในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน

                                          จังหวัดส่งภาคภายในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน

                                          ภาคส่งแม่กลองธรรมสนามหลวง ภายในวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน๑๐  

ทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี  และจำนวนพร้อมบัญชีสำมะโนครัว เรียงตามลำดับพรรษา พรรษาเดียวกันให้เรียงรูปที่มีอายุมากกว่าไว้ข้างหน้า

๑๓. บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมชั้นโท-เอก และธรรมสึกาทุกชั้น(สมัยที่๒)

  (วอบวันแรม๒-๓-๔-๕ ค่ำ เดือน ๑๒) (ประมาณเดือนพฤศจิกายน)

            การปฏิบัติงาน      ให้วัดทำ ชุด เก็บไว้ที่วัด ชุดส่งตำบล ชุด

ให้ตำบลรวบรวมทุกวัด ทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งอำเภอ ชุด           

ให้อำเภอรวบรวมทุกตำบลทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งจังหวัด ๑ชุ

            กรอบเวลางาน    ให้วัดทำส่งตำบลภายในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐

                                         ตำบลส่งอำเภอภายในวันแรม ค่ำ เดือน ๑๐

                       อำเภอส่งจังหวัดภายในวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐

                                       จังหวัดส่งภาค ภายในวันแรม ค่ำเดือน ๑๐

                                        ภาคส่งแม่กลองธรรมสนามหลวง ภายในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี  (ภายในวันออกพรรษา)

 

                             

๑๔. บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลีสนามหลวง

          การปฏิบัติงาน     ให้สำนักศาสนศึกษา จัดทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งอำเภอ ชุด

                      ให้อำเภอรวบรวมทุกสำนัก ทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งจังหวัด๑ ชุด     

                     จังหวัดรวบรวมทุกสำนัก ทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งภาค ชุด

กรอบเวลางาน    ให้สำนักศาสนศึกษาส่งอำเภอภายในวันขึ้น ค่ำ เดือน ๑๒

                           อำเภอส่งจังหวัดภายในวันขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

   ให้จังหวัดส่งภาคภายในวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี

๑๕. บัญชีทุนการศึกษาสงเคราะห์(เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน)

          การปฏิบัติงา               ให้วัด (ที่แจกทุน) ทำ ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งตำบล๑ ชุด                                    

                                                 ให้ตำบลรวบรวมทุกวัด ทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งอำเภอ ชุด

                                                ให้อำเภอรวบรวมทุกตำบล ทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งจังหวัด ชุด

                                                      ให้จังหวัดรวบรวมทุกอำเภอทำเป็น๒ ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งภาค ชุด

                                                ให้ภาครวบรวมทุกจังหวัดทำเป็น ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งเจ้าคญะใหญ่ ๑ ชุด

         กรอบเวลางาน               ให้วัดทำส่งตำบลภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม

                                                ตำบลส่งอำเภอภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม

อำเภอส่งจังหวัดภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน

จังหวัดส่งภาคภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน

ภาคส่งเจ้าคณะใหญ่ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนของทุกปี

๑๖. บัญชีเสนอขอแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน)

          การปฏิบัติงาน               ให้ผู้เสนอขอแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ ทำ ชุด

                                                 เก็บไว้ที่วัด ชุด ส่งตำบล ชุด

                                                 ตำบลลงชื่อแล้วเก็บไว้ ชุด ส่งอำเภอ ชุด

                                                 อำเภอลงชื่อแล้วเก็บไว้ ชุด ส่งจังหวัด ชุด

 จังหวัดลงชื่อแล้วเก็บไว้ ชุด ส่งภาค ชุด

          กรอบเวลางาน                 ให้ผู้เสนอขอส่งตำบลภายในวันที่ ๑ ตุลาคม

                                                  ให้ตำบลส่งอำเภอภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม

                                                  ให้อำเภอส่งจังหวัดภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม

                                                   ให้จังหวัดส่งภาค ภายในวันที่ ๑  พฤศจิกายน

                                                   ภาคส่งเจ้าคณะใหญ่  ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน

๑๗. บัญชีสรุปการส่งรายงานประจำปี(เดือนมกราคม)

                  การปฏิบัติงาน          ให้เจ้าคณะตำบลรวบรวมผลการดำเนินงานในเขตปกครอง ทำเป็น             

                                                     ๒ ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งอำเภอ ชุด

                                        อำเภอรวบรวมผลการดำเนินงานในเขตปกครองทำเป็น

                                                       ๒ ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งจังหวัด ชุด

                         จังหวัดรวบรวมผลการดำเนินงานในเขตปกครอง ทำเป็น

                                                               ๒ ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งภาค ชุด

      กรอบเวลางาน          ให้วัดรวบรวมส่งตำบล ภายในวันที่ ๑ มกราคม

                                       ตำบลรวบรวมส่งอำเภอภายในวันที่ ๑๐ มกราคม

                           อำเภอรวบรวมส่งจังหวัดภายในวันที่ ๒๐ มกราคม

                                        จังหวัดรวบรวมส่งภาคภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ของทุกปี

 

๑๘.คณะธรรมยุตเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ณ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วันแรม( ๕ ค่ำเดือน ๘)

         เหตุการณ์  เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลาผนวชแล้วเดิมในเทศกาลวันเข้าพรรษา  คณะธรรมยุตได้เคยปฏิบัติ ถวายสักการะแด่พระองค์ ต่อเมื่อลาพระผนวชแล้ว ก็ไม่รู้จะปฏิบัติเช่นใดความทราบถึงพระองค์ๆจึงพระกรุณาโปรดรับสั่งว่า หากคณะสงฆ์นึกถึงพระองค์ท่านในนเทศกาลดังกล่าวก็ขอให้คณะสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ถวาย ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ส่วนพระสงฆ์ธรรมยุตส่วนภูมิภาคมักจะนิยมเข้ามาทำวัตรสามีจิกรรมพระเถระธรรมยุตวันนี้  และไปร่วมพิธีนี้ด้วย

       กรอบเวลางาน  วันแรม ๕ ค่า เดือน ๘ ของทุกปี เวลา ๑๖.๐๐น. ณ พระอุโบสถ

   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)  กรุงเทพมหานคร(ถ้าไปถึงก่อนเวลา และนำผ้าไตร-ไทยธรรมไปถวายตามอัธยาศัย)

๑๙.คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่เจ้าพระคุณ  สมเด็จญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ๒ ตุลาคม ของทุกปี

      เหตุการณ์     เนื่องจากวันที่ ๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ แห่งเจ้าพระคุณ สมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร คณะสงฆ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะพร้อมกันไปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระองค์ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

      กรอบเวลางาน   วันที่ ๒ ตุลาคม ของทุกปี เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
                                 อนึ่ง  ในวันที่ ๓ ตุลาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์ธรรมยุตจะจัดเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ถวายเป็นสวัสิมงคลแด่พระคุณ สมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประจำทุกปี

 

๒๐.คณะธรรมยุตเจริญพรพุทธมนต์ทำวัตรเย็นเวียนเทียนที่องค์พระปฐมเจดีย์

      เหตุการณ์   เป็นธรรมเนียมประเพญีที่คณะธรรมยุตจะได้ร่วมกันไปนมัสการพระปฐมเจดีย์  เพื่อรำลึกถงึพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ที่ทรงพระคุณต่อพระพุทธศาสนา

      กรอบเวลางาน  วันแรม  ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี

     เวลา ๑๑.๐๐ น.วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นเจ้าภายถวายภัตตาหารแด่พระภิษุสงฆ์สามเณรที่ไปร่วมในพิธี

     เวลา ๑๓.๐๐ น. ประกอบพิธีเดินเวียนเทียนที่องค์พระปฐมเจดีย์

 

เงินบำรุงมูลนิธิต่าง

๒๑. เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน (เทศน์วันสงกรานต์)(เดือนเมษายน)

-ให้วัดส่งตำบลภายในวันที่ ๑๕ เมษายน

-ตำบลส่งอำเภอภายในวันที่ ๒๐ เมษายน

-อำเภอส่งจังหวัดภายในวันที่ ๒๕ เมษายน

๒๒. เงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ (เทศน์วันขึ้น ค่ำ เดือน ๑๑)

-ให้วัดส่งตำบลภายในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๒

-ตำบลส่งอำเภอในวันแรม ค่ำเดือน ๑๒  

-อำเภอส่งจังหวัดในวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒

 

๒๓.เงินสมทบกองทุนพระจอมเกล้าฯที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

     (เทศน์วันขึ้น๑๕ค่ำ เดือน๑๑ วันมหาปวารณาออกพรรษา)ของทุกปี

      กรอบเวลางาน   ให้วัดส่งตำบล  ภายในวันแรม ๑ ค่ำ  เดือน ๑๒

                                ตำบลส่งอำเภอ  ภายในวันแรม ๕ ค่ำ  เดือน ๑๒

                                อำเภอส่งจังหวัด  ภายในวันแรม ๑๒ ค่ำ  เดือน ๑๒

 

๒๔. เงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย เนื่องในวันที่ ธันวาคม ของทุกปี

-ให้วัดส่งตำบลภายในวันที่ ๑๐

-ตำบลส่งอำเภอภายในวันที่ ๑๕

-อำเภอส่งจังหวัดภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม

-จังหวัดส่งภาคภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม

๒๕.เงินสมทบทุน “วัดช่วยวัด”(เดือนธันวาคม)ของปี

       เหตุการณ์        มหาเถรสมาคมได้มติให้พระสังฆาธิการที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่พระครูสัญญาบัตรขึ้นไปทุกรูป ถวายนิตยภัตประจำตำแหน่งรูปละ ๑ เดือนต่อปี  สมทบเข้ากองทุน “วัดช่วยวัด”อ อส่วนพระเลขานุการและพระสังฆาธิการที่ไม่ได้เป็นพระครูสัญญาบัตร ไม่ต้องถวาย

      กรอบเวลางาน        ให้วัดส่งตำบล ภายในวันที่ ๑๐  ธันวาคม    

                                                           ตำบลส่งให้อำเภอ ภายในวันที่ ๑๕  ธันวาคม 

                                            อำเภอส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ ๒๐  ธันวาคม
                                            จังหวัดส่งให้อำเภอ ภายในวันที่ ๓๐  ธันวาคม
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจัดปฏิทินงานประจำปี2555 โหลดได้ที่>>>http://www.mediafire.com/?80iyrg0f8mp38u8

อ้งอิงข้อมูลจากหนังสือ 

การประชุมพระสังฆาธิการและพระเลขานุการ

ตรวจใบตอบธรรมศึกษานักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๔

คณะสงฆ์ภาค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต)

๒๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอกาญจนบุรี หมู่ 5 บ้านพุไม้แดง ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71150 Tel: 034-531-557 Fax: 034-531-558 E-mail: templekan@gmail.com